Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

?esta pitanja

Mogu li se promijeniti izvje??a u Google Search Consoli?

Odgovor je da! Google je a?urirao mnoga izvje??a unutar Google Search Console kako bi tako obuhvatili manji broj stranica i time postigli ?to bolje performanse u Search Console. Izvje?taji na koje su utjecali uklju?uju AMP, izvje?taje za mobilnu upo ...
Saznajte vi?e

?to je gore od dupliciranog sadr?aja?

Znate Googleov algoritam koji je zadu?en za rangiranje rezultata pretra?ivanja? Sustavi rangiranja sastoje se od niza algoritama koji analiziraju postavljeni upit i onda odre?uju koje informacije ?e prikazati kao rezultat. Duplicirani sadr?aj na pod ...
Saznajte vi?e

?to je Facebook dnevni prora?un (bud?et)?

Facebook dnevni prora?un (bud?et) je iznos koji ste spremni potro?iti na odre?eni skup oglasa po danu. Dnevni prora?un se postavlja na razini skupa oglasa, a ne na razini cijele kampanje. Njega je najlak?e postaviti, ali treba pripaziti ako je vi?e ...
Saznajte vi?e

Utje?u li dru?tvene mre?e na ranking stranice?

Dru?tvene mre?e danas su jedan od najja?ih komunikacijskih kanala. Mo?e se re?i da svaka stranica ve? sada ima link na barem jednoj dru?tvenoj mre?i, ali sve vi?e stranica sudionici su sve ve?eg broja dru?tvenih mre?a (Facebook, Instagram, LinkedIn, ...
Saznajte vi?e

Koje su dvije naj?e??e SEO i content pogre?ke doma?ih web shopova?

Prva i naj?e??a pogre?ka je lo? ili nepostoje?i content. Ve?ina hrvatskih poslodavaca je nova u podru?ju web shopa i ima samo jednu osobu (ili su to oni sami) na poziciji voditelja koja brine o web shopu i njegovom radu. Osoba zadu?ena za rad web sh ...
Saznajte vi?e
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧