Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Arbona software

Mi u svom svakodnevnom poslovanju koristimo razna softverska rje?enja i aplikacije, kako bi se odre?eni procesi automatizirali te kako bi se pove?ala efikasnost izvo?enja na?ih digitalnih kampanja. Osim kori?tenja gotovih softverskih rje?enja, razvili smo na?a vlastita softverska rje?enja koja nam poma?u u poslovanju, ali i poslovanju zadovoljnih partnera koji su odabrali na? software. 
I dalje se trudimo razvijati nova softverska rje?enja s ciljem unapre?enja trenuta?nog poslovanja i ispunjavanja novih postavljenih ciljeva. O na?im izdvojenim softverskim rje?enjima pro?itajte u nastavku:


Riportus


Riportus je aplikacija namijenjena za generiranje B2B leadova na na?in da identificira anonimne posjetitelje va?eg weba i daje informacije o tome koja su poduze?a posjetila va?u web stranicu. 

Riportus software za generiranje B2B leadova

Kako biste lako mogli uspostaviti kontakt sa poduze?ima koja su posjetila va? web, Riportus otkriva klju?ne informacije o posjetiteljima, poput adrese, website URL-a, linkova prema dru?tvenim mre?ama i drugog.

Sinkronizirate li aplikaciju sa Google Analyticsom, mo?ete saznati i koliko su se posjetitelji zadr?ali na va?oj stranici, izvor prometa s kojeg su do?li, za koji proizvod ili uslugu su bili najvi?e zainteresirani te druge detaljne podatke o prometu. Ove informacije mogu vam pomo?i u kreiranju personalizirane ponude za svakog posjetitelja kojom mo?ete ostvariti ve?u prodaju. 

Va?no je fokusirati se na najrelevantnije podatke, a taj posao olak?ava kori?tenje filtera. Riportus ima velik broj mogu?nosti filtriranja; omogu?uje filtriranje posjeta s va?eg weba prema vrsti korisnika, njihovoj geografskoj lokaciji, izvoru dolaska, broju posjeta i jo? mnogo toga. Mo?ete se fokusirati na to?no odre?eno poduze?e te provjeriti koje proizvode ili usluge su najvi?e gledali, na kojem proizvodu ili usluzi su se najvi?e zadr?ali, koliko puta su bili na va?oj web stranici u odre?enom periodu i sli?no.

Kako bi se svi podaci lako mogli podijeliti s kolegama i ostalim ?lanovima tima, Riportus nudi mogu?nost eksporta podataka u PDF, a kako biste uvijek bili informirani o posjetima, mogu?e je podesiti slanje automatskih izvje?taja na email.  

Aplikacija omogu?uje dobivanje prave informacije u pravo vrijeme kako bi se lak?e pro?irila baza potencijalnih klijenata i ostvarila dodatna prodaja prema postoje?ima.
 

Google Adwords (Ads) auditor


Arbona Google Adwords auditor

Google Adwords (Ads) auditor vrlo je jednostavna aplikacija koja omogu?uje analizu kampanja u samo nekoliko klikova.
Nakon ?to se aplikacija pove?e sa Google Ads ra?unom, dobivaju se osnovne informacije o kampanjama te procjena koliko su dobro postavljeni odre?eni elementi kampanja. Tako je, primjerice, mogu?e saznati jesu li dobro postavljeni: 
 • strategija licitiranja, 
 • pro?irenja i broj oglasa, 
 • remarketing, 
 • klju?ne i negativne klju?ne rije?i te postoje li duple klju?ne rije?i i sli?no. 
Procjena uspje?nosti va?e kampanje je iskazana na skali od 1 - 100, a uz procjenu je navedeno obja?njenje te prijedlozi za optimizaciju kampanja i podizanje kvalitete kampanja na vi?u razinu. Google Ads auditor ?e kreirati za vas besplatnu analizu iz koje ?ete mo?i saznati kako optimizirati potro?nju bud?eta u va?oj kampanji i koje stvari trebate popraviti kako bi se pove?ala profitabilnost i rezultati va?e Google Ads kampanje.


Arbona SEO auditor


Arbona SEO auditor je alat koji olak?ava posao pronala?enja gre?aka na web stranicama koje mogu negativno utjecati na rangiranje u Google rezultatima pretra?ivanja, ali i rezultatima pretra?ivanja drugih velikih pretra?iva?a. 

SEO auditor provjerava jesu li na web stranici pravilno optimizirani svi oni elementi koji su navedeni u Google-ovim pravilima kao va?ni i koji mogu utjecati na rangiranje. Tako je alatom mogu?e provjeriti, primjerice, status kodove stranica ili meta tagove koji nisu optimizirani u skladu s Google-ovim pravilima, ali i druge osnovne SEO elemente.

Otklanjanjem gre?aka koje prikazuje Arbona SEO auditor, mogu?e je pobolj?ati pozicije web stranice, a time pove?ati broj posjeta web stranici iz organskog prometa, odnosno pridobiti vi?e posjetitelja i kupaca.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧