Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Politika kola?i?a

Kola?i?


Upotrebljavamo kola?i?e kako bi smo vam osigurali ?to bolje iskustvo na na?oj internetskoj stranici.  Kola?i?i, izme?u ostalog, slu?e da bi  web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vr?iti daljnja unaprje?enja stranice u svrhu pobolj?avanja Va?ega iskustva pregledavanja.

Kola?i? je mala tekstualna datoteka koju internetski preglednik pohranjuje na tvrdi disk krajnjeg ure?aja (npr. ra?unala, pametnog telefona i sl.) ili je ?ita s njega prilikom posjeta internetskih stranica. Kola?i?i doprinose sigurnosti te brzini va?e interakcije s internetskim stranicama budu?i da pamte va?e preferencije (npr. podatke za prijavu i jezik) tako da prilikom ponovnog posjeta odgovaraju?oj web stranici pomo?u istog krajnjeg ure?aja ?alju informacije koje sadr?e natrag prvotnoj web stranici (kola?i?i prve strane) ili drugoj internetskoj stranici (kola?i?i tre?e strane). Va?no je napomenuti da spremljeni kola?i?i ne skupljaju osobne podatke, niti bilo kakve druge informacije koje imate pohranjene na va?em ra?unalu.

Mo?ete promijeniti Va?e postavke internet preglednika da mo?ete sami birati ho?ete li zahtjeve za spremanje kola?i?a odobriti ili odbiti, pobri?ete spremljene kola?i?e automatski pri zatvaranju internet preglednika i sli?no.


Vrste kola?i?a

 
 • Privremeni kola?i?i ili kola?i?i sesije uklanjaju se s ra?unala po zatvaranju internet preglednika. Pomo?u njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.
 • Trajni ili spremljeni kola?i?i ostaju odre?eno vrijeme na ure?aju i nakon zatvaranja internetskog preglednika, ovisno o njihovim postavkama trajanja, ili dok ih korisnik sam ne ukloni.
 • Kola?i?i od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomo?u tih kola?i?a web-mjesta mogu pohraniti podatke koje ?e ponovo koristiti prilikom sljede?eg posjeta tom web-mjestu.
 • Kola?i?i tre?e strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao ?to su sko?ne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomo?u tih kola?i?a web-mjesta mogu pratiti kori?tenje Interneta u marketin?ke svrhe.

?to ako ne prihvatim kola?i?e?


Ako odlu?ite ne prihvatiti kola?i?e, mogu?e je da se odre?ene zna?ajke ove internetske stranice ne?e prikazivati ili ispravno raditi. To ?e ograni?iti mogu?nosti koje vam pru?a na?a stranica te bi moglo utjecati na dizajn i korisni?ko iskustvo.
Primjer zna?ajki na koje bi odbijanje kola?i?a moglo utjecati:
 • prilago?eno iskustvo na internetskoj stranici
 • ozna?avanje da vam se stranica svi?a i dijeljenje na dru?tvenim mre?ama
 • prikaz ugra?enog sadr?aja
 

Da li arbona.hr koristi kola?i?e?


Da, s primarnim ciljem kako bi vam na?e web stranice  omogu?ile bolje korisni?ko iskustvo.
 

Kakve kola?i?e koristi arbona.hr?

 

Funkcijski kola?i?i prve strane


ASP.NET_SessionId kola?i? ?uva stanje sesije posjetitelja na zahtjevima stranice. Ovaj kola?i? kreira na?a internetska stranica i jedino se ona koristi njime. Kola?i? se uklanja po zatvaranju internetskog preglednika. Ako korisnik odbije kola?i?, upotreba ko?arice za kupnju mo?e biti nefunkcionalna.
 

Analiti?ki kola?i?i tre?ih strana


Analiti?ki kola?i?i prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji koriste stranicu kako bi tre?e strane mogle napraviti analizu s ciljem pove?anja funkcionalnosti i stvaranja sadr?aja koji ?e najbolje zadovoljiti potrebe korisnika za informacijama. Koristimo se uslugama Google Analyticsa.

_gat i _gid kola?i?i uklanjaju se po zatvaranju internetskog preglednika, dok kola?i? _ga ostaje pohranjen na ure?aju i ne bri?e, odnosno ne isti?e automatski.
Ako ?elite onemogu?iti da Vam navedeni servis sprema kola?i? mo?ete to u?initi prema uputama na sljede?oj internetskoj stranici:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 

Ogla?iva?ki kola?i?i tre?ih strana


Koristimo se uslugama tre?ih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu, a koji se utvr?uju temeljem njihovog internetskog pretra?ivanja. Ti kola?i?i prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat ogla?iva?kih kampanja. Primjerice, ovi kola?i?i koriste se kako bi se:
 • utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
 • prikazali oglasi koji su prilago?eni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifi?nim interesima, uklju?uju?i tu i oglase na drugim stranicama
 • na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
 • izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici ve? vidjeli
Koristimo sljede?e ogla?iva?ke kola?i?e:
 
Pru?atelj usluge: Google Adwords
 • Kola?i?i: _gads i _gac
 • Trajanje: uklanjaju se nakon zatvaranja internetskog preglednika
 • Pravila privatnosti mo?ete prona?i na poveznici:
https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
 • Obrazac za pristanak mo?ete prona?i na poveznici:
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr

Pru?atelj usluge: Facebook (Facebook Pixel)
 • Kola?i?i: fr, impression.php/#, tr
 • Trajanje: fr ostaje pohranjen na ure?aju korisnika do 3 mjeseca, impression.php/# i tr kola?i?i uklanja se po zatvaranju internetskog preglednika.
 • Pravila privatnosti mo?ete prona?i na sljede?oj poveznici:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Obrazac za pristanak mo?ete prona?i na sljede?oj poveznici:
? https://www.facebook.com/ads/preferences/


Kako onemogu?iti kola?i?e


Isklju?ivanjem kola?i?a odlu?ujete da li ho?ete dopustiti pohranjivanje kola?i?a na va?em ra?unalu. Postavke kola?i?a mogu se kontrolirati i konfigurirati u va?em web pregledniku. Za informacije o postavkama kola?i?a, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 •Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogu?ite kola?i?e, ne?ete mo?i koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama


Informacija oko upravljanja kola?i?ima


Ve?ina internetskih preglednika automatski prihva?a kola?i?e, ali pru?a kontrole koje vam omogu?uju blokiranje ili brisanje.
Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kola?i?e mo?ete lako izbrisati (ili sprije?iti) na svojem ure?aju s pomo?u postavki preglednika kojim se koristite.
 
Informacije o upravljanju kola?i?ima potra?ite na stranicama preglednika kojim se koristite, kao i na sljede?im poveznicama
?
www.allaboutcookies.org.
www.youronlinechoices.com
 
Svrha kola?i?a je pobolj?anje i omogu?ivanje upotrebe na?ih internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprje?avanjem ili brisanjem kola?i?a mo?ete onemogu?iti funkcioniranje tih zna?ajki ili prouzro?iti njihov druga?iji rad i izgled u va?em pregledniku.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧