Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Content marketing

Sadr?aj, odnosno content, prvi je element pomo?u kojeg se korisnici upoznaju s vama i va?im brendom. A svi znamo koliko je prvi dojam va?an (hint: prve 3 sekunde su klju?ne). Stoga je pri?anje va?e pri?e na zanimljiv i edukativan na?in uvjet bez kojeg se ne mo?e svakog marketin?ke komunikacije.

No, gdje u toj cijeloj pri?i le?i SEO? Naime, SEO je primarni kanal i tehnika distribucije sadr?aja, posebice uzev?i u obzir ?injenicu da 93% svih akcija na internetu zapo?inje s pretra?ivanjem.
 

?TO VAM CONTENT MARKETING DONOSI

 
 • lak?i pronalazak va?e web stranice na tra?ilicama
 • ve?i autoritet domene
 • pove?anje prometa i posjetitelja va?e web stranice
 • bolja reputacija va?eg brenda
 • bolji odnos s va?im kupcima
 • ni?i tro?kovi i ve?i ROI u odnosu na tradicionalne marketin?ke tehnike

Uistinu, kvalitetan, edukativan i relevantan content jedan je od va?nijih faktora koje Google uzima u obzir prilikom rangiranja va?e web stranice. Zato se kreiranje sadr?aja ne smije uzeti zdravo za gotovo i stihijski, ve? mu se treba pristupiti sustavno i holisti?ki.

No, kako to izgleda u praksi? Pa, sve kre?e od istra?ivanja - klju?nih rije?i, kvalitetnih i relevantnih izvora, obujma mjese?nog pretra?ivanja, pa do pri?anja zanimljive i edukativne pri?e i odabira optimalnih kanala distribucije.


Kakav pristup contentu vam Arbona nudi

 
 • content marketing u slu?bi SEO-a i SEO u slu?bi content marketinga,
 • kreiranje cjelovite strategije content marketinga,
 • dubinsko istra?ivanje klju?nih rije?i i potra?nje za sadr?ajem,
 • izradu i provo?enje razli?itih oblika i taktika content marketinga (blog, infografike, Slideshare, e-book...),
 • distribucija optimalnim kanalima (newsletter, dru?tvene mre?e…),
 • mjerenje rezultata i osvje?avanje sadr?aja tra?enim klju?nim rije?ima,
 • unapre?enje web sadr?aja za bolje rangiranje u rezultatima pretra?ivanja.

O content marketingu i njegovim klju?nim elementima, kao ?to su customer journey ili buyer persone, smo pisali i pi?emo detaljno na na?em blogu. O SEO-u i za?to je sadr?aj va?an element prilikom rangiranja u rezultatima pretra?ivanja smo tako?er pisali.
 

Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

?elite ispri?ati pri?u svog brenda? Pokazati korisnicima da ste autoritet u svojoj industriji? Pobolj?ati renking va?e web stranice u Google rezultatima? Pove?ati broj konverzija i posljedi?no poslovne rezultate?

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧