Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

E-mail marketing

E-mail marketing donosi mjerljive i dugoro?ne rezultate i odli?an ROI!


Newsletter (mailing lista ili E-mail marketing) ?alje se putem E-maila, a sadr?i razne korisne sadr?aje koji mogu interesirati korisnike. Koriste ih velike i male tvrtke za promociju svojih proizvoda i usluga, ili za pove?anje svijesti o svojoj prisutnosti na tr?i?tu me?u odre?enim grupama ljudi.

Pravilno izra?en i plasiran newsletter mo?e imati vrlo dobar efekt na koli?inu ostvarenih prodaja, bez obzira o kakvom se proizvodu ili usluzi radilo i bez obzira kolika je njihova cijena.
Mi kreiramo newsletter kampanje specijalizirane za uske grupe korisnika ili za ?iroke mase ovisno o Va?im potrebama i ?eljama te Vam dostavljamo detaljna izvje??a o rezultatima kampanje.

Newsletter kampanje Vam omogu?uju:

E-mail marketing je direktna marketin?ka komunikacija koja Vam omogu?uje ciljano targetiranje, generirano vrlo dinami?no, automatizirano i mjerljivo. Svojim vi?egodi?njim iskustvom, Arbonin tim je u mogu?nosti definirati, razviti i izvr?iti komunikacijsku strategiju koja ?e Vam donijeti rezultate.
 • Zna?ajno pove?anje prodaje za povoljnu (nisku) cijenu i mala ulaganja
 • Visoka mjerljivost kako bi se Va?a kampanja izbrusila do savr?enstva
 • Lako dohva?anje u Hrvatskoj i diljem svijeta s vrlo ciljanim porukama
 • Jedan od najosobnijeg oblika marketin?ke komunikacije na raspolaganju

Arbona tim ?e vas savjetovati koji je e-mail marketing software najbolji za Vas i potrebe Va?eg poslovanja.
 • Pokazat ?emo Vam kako najbolje strukturirati i napisati odli?an marketing mail (Newsletter) – na?in personalizirane komunikacije koja se otvara, ?ita i koja pretvara leads u kupce.
 • Radit ?emo s Vama kako bismo izgradili responsive mailing listu koja ?e Vam istovremeno omogu?iti visoku kvalitetu i visoku kvantitetu relevantnog prometa ( relevant traffic.)
 • Pokazat ?emo vam kako integrirati Va?u online marketin?ku strategiju sa strategijom dru?tvenih mre?a te ?emo Vam pritome ukazati na naj?e??e gre?ke kod slanja newslettera.
 • Tako?er, pokazat ?emo vam koje metrike trebate pratiti i bitnost kontroliranja popisa koji ?e Vam pomo?i kako osigurati dugoro?ni uspjeh!

E-mail marketing je vi?e od same komunikacije koja zavr?ava u ne?ijem inboxu. Radi se o Va?em potencijalnom klijentima i zato trebate biti sigurni da ?aljete svakom pojedincu (audience) poruku koja komunicira s njima.


E-mail automatizacija je skup najrelevantnijih (prodajnih) poruka


S automatiziranim e-mail kampanjama moz?ete se obratiti korisniku serijom ciljanih, relevantnih poruka. 

Mogu?e je grupirati (segmentirati), newsletter pretplatnike prema geografskim ili demografskim obilje?jima, pro?lim aktivnostima, dobnoj skupini ili bilo kojem drugom osobnom podatku kojeg vam va?i korisnici daju. 

Neke od online aktivnosti korisnika koje mogu biti okida? za pokretanje personalizirane kampanje automatiziranih e-mailova su:
 • klik na link unutar e-maila
 • dodavanje proizvoda u kos?aricu (bez kupnje)
 • preuzimanje va?eg eBooka
 • online kupovina
 • ispunjen upitnik
 • ...

Korist od automatiziranih e-mail kampanja mogu imati svi. 

Evo, recimo da ste osiguravaju?a ku?a, mo?ete obavijestiti klijente da ?e im za 2 tjedna iste?i osiguranje. Ili ako nudite stomatolo?ke usluge, postavite automatiziranu e-mail kampanju koja ?e korisnika podsjetiti da imaju dogovoren pregled ili da je pro?lo previ?e vremena od zadnje pregleda pa bi bilo vrijeme za rezervaciju novog. 

Prema jednom istraz?ivanju u Velikoj Britaniji, vis?e od 75% prometa s e-mail kanala dolazi upravo preko ove vrste kampanja. 

Mi u Arboni najc?es?c?e koristimo Mailchimp, pokazao nam se kao super sustav za e-mail marketing, a okidac?i koje on nudi su podijeljeni u pet skupina:
 • aktivnost na razini kampanje
 • aktivnosti vezane za listu pretplatnika
 • aktivnosti iz automatizirane kampanje
 • e-commerce aktivnosti
 • datumske aktivnosti 


Za?to odabrati Arbonu kao partnera za e-mail marketing?


Ponosni smo na na?a mjerenja i analize. Svim snagama radimo kako bismo pobolj?ali Va?e poslovanje. Na?e stavljanje klijenta u sredi?te svega dr?i nas fokusiranima na stvaranju u?inkovitih i djelotvornih strategija. Arbonin tim je dobro upu?en u isporuci dinami?kog sadr?aja i stvaranja strategije za marketin?ku automatizaciju.

Smatramo da je e-mail marketing ljepilo koje dr?i sve digitalne dodirne to?ke zajedno!

Mi imamo tim stru?njaka koji me?usobno sura?uju i dat ?e Vjetar u le?a Va?em poslovanju!


Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze


Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧