Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Facebook marketing

Facebook nije vi?e samo za dru?tvene interakcije, on je mnogo vi?e od toga!


?elite li da va?a usluga ili proizvodi budu vi?eni na Facebooku od strane va?ih potencijalnih kupaca?

S vi?e od 1,5 milijardi korisnika, Facebook je najve?a dru?tvena mre?a na svijetu, ?to zna?i da postoji velika prilika da se donese poruka o va?em brendu ili proizvodu ispred ciljane publike putem Facebook ogla?avanja. U Hrvatskoj je aktivno oko 1,5 milijuna korisnika do kojih mo?ete do?i.
Samo objavljivanje tu i tamo na Va?oj Facebook stranici ne posti?e doseg koji vam je potreban, tako da je pla?ena strategija va?an dio va?eg digitalnog marketing mix-a.

Kako je sve u tome koliko ?esto imate objave na Facebooku, mo?ete pokrenuti KPI svih vrsta, bilo brand awarenessa, prometa na web stranici, leadsa ili prodaje. Formati oglasa na Facebooku imaju vrlo jasan poziv na akciju, tako da mo?ete osigurati klikove osoba koje su zaista zainteresirani za va? proizvod ili uslugu.

Facebook nudi nevjerojatno mo?ne opcije ciljanja, omogu?uju?i vam da ciljati ljude s obzirom na demografiju, lokaciju, obrazovanje, posao, interes, pona?anje, pa ?ak i ?ivotne doga?aje, kao ?to su dobivanje dijeteta ili preseljenja. Kombinacijom svega toga mo?emo definirati publiku vrlo jasno i predstaviti im oglase koji pokre?u rezultate. Sli?ne su opcije dostupne i uz Twitter ogla?avanje.

Tako?er, mo?emo izgraditi prilago?enu publiku, ?to nam omogu?ava da to?nije ciljamo korisnike. ?est primjer za to je stvaranje popisa ljudi koji su ve? posjetili va?u web stranicu i pokazali interes za va? proizvod ili uslugu. Drugi primjer bi bio uno?enje postoje?ih e-mail adresa kojima ?elite pokazati oglasa na Facebooku.

Facebook marketing je vrlo atraktivan alat pogotovo zbog povoljne cijene marketing kampanja.

Na Facebook-u korisnici sami ?ire informacije, ?to zna?i da su korisnici va?i promotori. Komunikacija se odvija u oba smjera ?to je ujedno i kvalitetna analiza tr?i?ta potro?a?a. Facebook svoje korisnike obavje?tava o tome ?to rade njihovi prijatelji, stoga ako jedan korisnik koristi va?u aplikaciju ili se priklju?i va?oj grupi ili postane obo?avatelj va?e stranice onda Facebook obavijesti sve njegove prijatelje o tome te se tako krug potencijalnih klijenata ?iri velikom brzinom.

Iako Google AdWords mo?e uvelike pomo?i u va?em poslovanju da do?ete do potencijalnih kupaca koji su spremni u?i u va? prodajni proces i pretvoriti se u pla?enog kupca, Facebook oglasi mogu biti jo? sna?niji. Kombiniranjem ova dva sna?na alata. Facebook ogla?avanje i Facebook oglasi vam poma?u da do?ete do kupaca prije nego ?to on ?ak i razmi?lja o kupnji!

Nekoliko je razli?itih mogu?nosti kod Facebook ogla?avanja, Arbona Vam mo?e pomo?i iskoristiti sljede?e:
 • Godine
 • Spol
 • Zemljopisna lokacija
 • Razina obrazovanja
 • Osobni interesi
 • Top prijatelji
 • Osobne veze
 • Prijavljen Status veze
 • Svi?a mi se postovi i stranice
 • A?uriranja statusa
 • Brojevi telefona
 • E-mail adrese (Prilago?ena publika)

Kao agencija kojoj je jedna od usluga Facebook ogla?avanje, upravljamo kampanjama za brendove u razli?itim sektorima. Facebook ogla?avanje se iz dana u dan mijenja, omogu?uje nove formate ogla?avanja i mogu?nosti optimizacije koje se uvode neprestalno. Na? glavni zadatak je pratiti promjene i biti u korak sa svim novostima i mogu?nostima najboljima za vas i va?e poslovanje. Iz tog razloga va? ?e posao uvijek biti poslo?en prema najnovijim mogu?nostima Facebook ogla?avanja i to na najbolji mogu?i na?in.
 

Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:

Za?to odabrati Arbona Facebook ogla?avanje?

 • iskustvo u Facebook ogla?avanju
 • profesionalci koji nude vrhunsku uslugu
 • znate to?no ?to dobivate
 • brza realizacija
 • BESPLATNA procjena i ponuda

Va? uspjeh je na? uspjeh!
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧