Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Google Ads (Google AdWords) ogla?avanje

Google Ads Usluge Arbona

?elite biti na samom vrhu Googlea? Onda je vrijeme da postavite svoj oglas na Google ve? danas! 

Za?to ba? Google Ads? Google Ads je na?in pla?enog ogla?avanja na internetu gdje se va?i oglasi prikazuju jedino kada korisnik pretra?uje odre?enu klju?nu rije? za koju ste se i vi odlu?ili ogla?avati. 

Drugim rije?ima, ogla?avate se samo onima koji su zainteresirani za va?e usluge i proizvode!


Prednosti Google ogla?avanja


Za?to se danas sve vi?e poduze?a odlu?uje za Google Ads ogla?avanje?

Google ads mjerljivi rezultati
 Mjerljivi i precizni rezultati      
 
 Mo?ete mjeriti sve segmente kampanja. Na primjer, koliko je bilo klikova na oglase, koliko su se puta prikazivali, gdje su se prikazivali koliko je ostvareno konverzija, itd...


Google Ads ciljana publika Precizno ciljanje prave publike

Oglasima mo?ete precizno ciljati korisnike na temelju njihove lokacije, interesa i one koji su ve? bili na va?oj web stranici no nisu napravili odre?enu akciju. 


Google Ads lokalno ogla?avanjeOgla?avajte se lokalno ili globalno

Ciljajte online korisnike u odre?enim zemljama, podru?jima, gradovima ili na odre?enoj udaljenosti od va?eg poduze?a. Koga god po?elite, mo?ete ciljati! Pa ?ak i susjeda. 


Google Ads bud?et
 U svakom trenutku kontrolirate tro?kove 

 Budite u potpunoj kontroli tro?kova ogla?avanja tako da odredite dnevni i mjese?ni bud?et. Oglase pla?ate samo kada netko klikne na njih kako bi posjetili va?u web stranicu.
 

Koliko ko?ta Google ogla?avanje? 


Google oglase pla?ate samo kada online korisnici kliknu na njih kako bi posjetili va?u web stranicu. S druge strane, prikazivanje oglasa pove?at ?e svjesnost o brandu, a odli?na vijest je da se takvi oglasi ne?e naplatiti jer nitko nije kliknuo na njih.


Gdje se sve Google Ads oglasi prikazuju?Google Ads SearchGoogle pretra?iva?ka mre?a


Plasirajte svoje oglase na Google pretra?iva?ku mre?u. Va? se oglas prikazuje u tekstualnom obliku u rezultatima tra?enja prema odre?enim klju?nim rije?ima.


Google Ads DisplayGoogle prikaziva?ka mre?a

Oglas mo?e biti i u slikovnom obliku koji mo?e biti prikazan na vi?e od milijun web lokacija i aplikacija. Postoji i remarketing opcija pomo?u koje ponovno dolazimo do biv?ih posjetitelja web stranice. 


Google Ads mobilni ure?ajiGmail oglasi

Dosegnite korisnike tamo gdje provode najvi?e vremena, a to je u online po?tanskim sandu?i?ima.
Korisnici oglase  mogu pro?itati i po ?elji ih proslijediti svojim prijateljima.


Google Ads YouTubeYouTube oglasi

Plasirajte video ili displaxy oglase prije drugih! Neka vas online korisnici vide kraj i ispred YouTube pretra?ivanja ili unutar videozapisa koji trenutno gledaju. 


Za?to odabrati Arbonu za Google ogla?avanje?


Vo?enje Google kampanja nije jednostavno, a nije ni ne?to nad ?ime mo?ete dnevno visjeti 5 minuta i biti sigurni da ?e sve biti u redu. Kako bi izbjegli propu?tene prilike potrebno je imati odre?eno znanje, a i pone?to iskustva. 

Na? Google Ads tim ima dugogodi?nje iskustvo u izradi i vo?enju Google kampanja ?to dokazuju brojni Google certifikati:
 • Google Ads (AdWords) Certified Partner
 • Google Analytics Certified Individual
 • Google Ads (AdWords) Certified Professional

Samim time, nakon ?to smo u Arboni vodili vi?e od 1000 Google Ads kampanja, izradili smo i mnoge alate koji nam poma?u u uspje?nom vo?enju Google Ads kampanja.


?to ?ete dobiti kada radite s Arbonom?

Google Ads - Arbonine usluge


Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:


Imate li ve? aktivnu Google Ads kampanju? Garantiramo uspjeh ili vra?amo novac!

U slu?aju da imate ve? aktivnu Google Ads kampanju koju ?elite pobolj?ati, javite nam se! Mi dajemo garanciju na uspje?nost kampanja! U protivnom vra?amo novac! 

Za?to bi se pomirili s trenutnim stanjem kad uvijek mo?e bolje? Javite nam se!


Prava klijenata

Vodi? za ogla?iva?e - Google Ads (AdWords)

Google Ads

 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧