Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Google Analytics

google analyticsGoogle Analytics je mo?an alat koji nudi detaljne informacije o korisnicima Va?ih Web stranica i na?in na koji je koriste. Analytics je usmjeren marketingu te se pomo?u njega mogu napraviti brojne analize koje koriste za ?to bolje odre?ivanje bud?eta i tr?i?ta.

Arbona je Google Analytics Certified Partner te tako?er ima Google Analytics Certified Individual zaposenike.

Pomo?u ovog Google alata mo?ete provjeriti mnogo statisti?kih podataka pomo?u kojih mo?ete svoju Internet kampanju napraviti sve uspje?nijom. Google Analytics Vam mo?e prikazati pomo?u koje klju?ne rije?i je klijent do?ao do Va?e stranice, koliko se zadr?ao na Va?oj stranici, koji sadr?aj je pregledavao, iz koje dr?ave ili mjesta je klijent itd. Google Analytics ?e omogu?iti pra?enje u?inka raznih marketing kampanja te vrlo jednostavno mjerenje njihovih performansi. 

Za sve vrste Internet marketinga je mjerenje povratnih podataka klju?no za uspjeh i kvalitetnije ulaganje. To je glavna prednost u odnosu na ostale medije jer za vrijeme trajanja Va?e kampanje mo?ete mjeriti uspje?nost svog ogla?avanja.

Google Analytics je alat za pra?enje posjeta na va?oj stranici. Me?utim, mo?e biti mnogo vi?e. Ako se iskoristi njegov potencijal u potpunosti, mo?e biti bitan dio va?e online strategije.

Sa Arbona Google Analytics podr?kom mo?ete:
 • Identificirati va?e najva?nije key performance indicators (KPI)
 • Mjeriti uspje?nost Va?eg SEO-a, dru?tvenih mre?a i pla?enih AdWords kampanja
 • Pratiti Va?e ciljeve i konverzije
 • Otkloniti pote?ko?e sa Va?om stranicom
 • Postaviti Va? prilago?en reporting system
…i jo? puno tog sa Google Analytics podr?kom, pokazat ?emo Vam kako transformirati standardni Google Analytics u jedan od najvrijednijih alata.

Za besplatno savjetovanje i dodatna pitanja mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧