Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Optimizacija za tra?ilice (SEO)

?elite da Va?a Web stranica bude ispred konkurencije u rezultatima pretra?ivanja na Google-u? ?elite saznati za?to pronalazite konkurente, a ne mo?ete prona?i svoju web stranicu za pojam koji upisuju Va?i potencijalni kupci? Dopustite da Vam pomognemo da i Vi po?nete koristiti SEO blagodati najja?eg besplatnog marketinga. Prvi korak prema uspjehu je besplatna SEO analiza.
 

Optimizacija za tra?ilice


Optimizacija za tra?ilice je kontinuirani proces u kojem odre?enim tehnikama pobolj?avamo Va?u poziciju na tra?ilicama.

Jedan od prvih koraka u bilo kojoj uspje?noj SEO kampanju je otkrivanje svojeg trenutnog polo?aja na va?em tr?i?tu u odnosu na svoje glavne konkurente.

Za?to odabrati Arbonu za optimizaciju za tra?ilice? Koriste?i na?u metodologiju provedbe koja je vje?to razra?ena tijekom posljednjih godina pove?ati ?e se promet prema va?im web stranicama sa ciljanom grupom korisnika.
 

Arbona SEO usluge uklju?uju sljede?e


Istra?ivanje i definiranje strategije

Koristimo niz online alata za prepoznavanje najbolje strategije za klju?ne rije?i na ?emu ?e se temeljiti i sve ostale SEO aktivnosti. Je li va? posao sezonski? Na kakve korisnike ciljate? Koliko je jaka va?a konkurencija? Sve su to pitanja na koja se moraju znati odgovori za uspje?nu provedbu SEO kampanje.

OnSite implementacija

Ciljane tehni?ke izmjene na web stranici nu?ne su da se otklone svi SEO problemi te da se tra?ilicama olak?a pristup i dohva?anje informacija. Dobro tehni?ki optimizirana web stranica imati ?e i mnogo ve?i organski promet.

Optimizacija sadr?aja

Sadr?aj mora biti kvalitetan i informativan da bi privukao korisnike, ali tako?er mora po?tovati odre?ena pravila da bi i tra?ilice znale prepoznati tu kvalitetu.

Link Building

Kvalitetni ulazni linkovi jedan su od najva?nijih kriterija za uspje?nu optimizaciju za tra?ilice. Mi sa lako?om mo?emo identificirati vrstu linkova koji ?e doprinjeti boljem rangiranju te prona?i na?ine kako ih pridobiti.

Management ugleda

SEO tako?er osigurava da va?i proizvodi ili usluge budu pozicionirani i prezentirani na najbolji mogu?i na?in. Mo?emo osigurati najkvalitetnije informacije koje ?elite da budu lako dostupne za zainteresirane pretra?iva?e.


SEO je dugoro?an posao i rezultati ne dolaze preko no?i. Tra?ilicama treba nekoliko mjeseci da bi uo?ile promjene koje smo napravili na Va?im Web stranicama i da bi Va?u stranicu za to nagradile boljom pozicijom. Jo? razloga za?to biste SEO trebali prepustiti nama:
 • Veliko iskustvo u optimizaciji za tra?ilice
 • ?iroka mre?a web stranica kojom lak?e ostvarujemo pove?anje prometa
 • Visoko?kolovani specijalizirani djelatnici
 • Izvanredni rezultati

Zatra?ite savjet ili ponudu bez ikakve obaveze

Koliko ?e Vas ko?tati optimizacija za tra?ilice? Da bi mogli dati procjenu cijene optimizacije za Va?u Web stranicu morate nas kontaktirati jer svaka Web stranica je specifi?na i cijena ovisi o brojnim faktorima

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧