Va?a kontakt osoba

Andrej
andrej.tonkovic@arbona.hr
+385 99 2087 404

Push notifikacije

Web push notifikacije su marketin?ki kanal koji mo?ete iskoristiti kako bi korisnike ponovno doveli na va? web. Po?aljite prilago?enu web push notifikaciju korisniku koji je:
 • posjetio kategoriju proizvoda
 • posjetio podstranicu proizvoda/usluge
 • napustio proizvod u ko?arici
 • ...
Ukratko, push notifikacije su poruke na koje se mo?e kliknuti, a ?alje ih va?a web stranica direktno na desktop ili smartphone, ?ak i ako web preglednik nije otvoren. 

Gotovo sve novije verzije web preglednika (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge ) podr?avaju web push notifikacije na svim veli?inama zaslona. Jedina iznimka su iPhone i iPad ure?aji. 
 
Mo?emo re?i kako web push notifikacije funkcioniraju sli?no kao newsletter. Korisnik vam mora dopustiti slanje, ?to zna?i da je zainteresiran i potencijalno jako vrijedan za va?e poslovanje. Mo?ete birati vrijeme slanja, segmentirati po vrsti ure?aja, geografskim i drugim obilje?jima. Dakle, dosta sli?no newsletteru, ali u puno kra?oj formi. 


?to sadr?i jedna web push notifikacija


Web push notifikacija mo?e sadr?avati 6 elemenata i to:
 • naslov 
 • opis
 • odredi?nu poveznicu
 • ikonu ili va? logo
 • fotografiju/vizual 
 • do dva CTA gumba
Kako ?e push notifikacija izgledati na Windows operacijskom sustavu, kako na Macu, a kako u Android sustavu (smartphone) - pogledajte ni?e. Kako ?e push notifikacije pomo?i va?em poslovanju


Web trgovine, news portali, udruge i internet trgovci sve ?e??e uklju?uju push notifikacije u svoje marketin?ke aktivnosti. Odli?an su alat za generiranje ponovnih posjeta na web i izgradnju odnosa izme?u korisnika i brenda. Web push notifikacije ?est su izbor korisnika koji su ve? naviknuti na newsletter kampanje, Viber i display oglase. 

Web push notifikacije ?esto se koriste za:
 
 • slanje obavijesti na zaklju?ani zaslon
 • obavijesti o novim ?lancima i drugom sadr?aju na va?em webu
 • slanje bitnih novosti
 • obavijesti o nedovr?enim web aktivnostima 
 • obavijest vezane za odre?enu podstranicu weba
 • informacije o novim akcijama, popustima i ponudama

?elite li jo? vi?e od va?eg digitalnog poslovanja? ?elite li osna?iti odnos s postoje?im korisnicima i web posjetiteljima? Obratite nam se za savjet ili ponudu. 

Za besplatno savjetovanje i procjenu bud?eta mo?ete nas kontaktirati putem:
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge
2020最新热播电视剧大全_2020好看的电视连续剧